Protokoll från årsmöte i Sjögestads byalag för verksamhetsåret 2018-19

Tid 2019-03-21
Plats SBWS

 1. Mötets öppnande
  Byalagets ordförande Michael Fredriksson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Mötets behöriga utlysande
  Godkändes av de närvarande
 3. Fastställande av dagordning
  Godkändes av de närvarande
 4. Val av mötesordförande och mötessekreterare
  Sittande ordförande antog båda uppdrag
 5. Val av justerare och rösträknare
 6. Verksamhetsberättelse
  Ordförande lästa upp verksamhetsberättelsen
  (se bilaga för punkter och innehåll)
 7. Ekonomisk redovisning
  Avrapportering gjordes av kassören.
  (Se bilaga Redovisning 2018)
 8. Revisionsberättelse
  Revisorn Kenth Kindström läste upp. Räkenskaperna har verifierats och godkänts. Årsmötet godkände och gav styrelsen ansvarsfrihet.
  ( Se bilaga revisionsberättelse)
 9. Val av styrelse
  Valberedningens förslag till styrelse lades fram av Guy.

  Ordförande Camilla Landberg 2år nyval
  Sekreterare Ewa Wallgren 1år fyllnadsval (2år?)
  Kassör Marie Bertholdsson 2år nyval
  Ledamot 1 Mikael Bladlund 1år kvar
  Ledamot 2 Kjell Mattsson 2år omval
  Suppleant 1 David Andersson 1år kvar
  Suppleant 2 Jenny Eriksson 1år fyllnadsval (2år?)

  Valberedningens förslag godkändes.
 10. Val av revisorer
  Revisor 1 Kenth Kindström 2år omval
  Revisor 2 Jan-Erik Johansson 1år kvar

  Valberedningens förslag godkändes.
 11. Val av valberedning
  Guy Carlsson 2år omval
  Jonny Bertholdsson 1år kvar
  (Se bilaga Valberedningens förslag)
 12. Behandling av inkomna motioner
  3 motioner hade inkommit.
  Motion 1.
  Gull-Britt Kindström tog upp om ett övergångsställe samt ett hinder vid övergången från promenadstråket/Lunnevadsvägen.

  Styrelsen har tagit upp detta till kommunen sedan tidigare i fas två av promenadstråket med ansvarig projektledare. Styrelsen ska stötta på om detta under våren. Även skyltat övergångsställe är medtaget.

  Motion 2
  Jens Larsson har föreslagit en sammanslagning av IK-Sjöge och Byalaget.

  Tanken är god men frågan är om det gynnar byn i sin helhet.
  Kontakter med kommunen och ansökningar gällande bidrag mm kan bli bekymmersamt
  vid en eventuell sammanslagning. Dessutom är våra intressen och uppdrag ganska skilda åt
  Vi tar med detta till vidare utredning för att säkerställa om det är till fördel eller nackdel för Sjögestad by.  

  Motion 3
  Ella Fredriksson föreslog en städdag i byn på våren som ska bli återkommande där barn och vuxna samlas för ett gemensamt vårt städ.

  En bra ide tycker styrelsen som kan tänkas läggas en helg, då flertalet är hemma och kan hjälpas åt.  Tas upp på nästkommande möte.
 13. Diskussion om arbetsprogrammet för det kommande verksamhetsåret.

  Ordförande gick igenom alla punkter som diskuterades av samtliga.
  Några punkter togs bort då de var avslutade och några formulerades om / utökades.
  här följer några punkter som diskuterades.

  -Promenadstråket fas 2. Se motion 1
  -Renovering av anslagstavlor ska verkställas under våren.
  -Sjögestads historia/ historiedagen är ett uppskattat event som fortlöper.

  -Snöröjning, gräsklippning. Alla i byn kan vara uppmärksamma på utfört arbete. Vid klagomål        säger en bild mer än ord. Att skicka in till kommunen via mail ger snabb respons enligt erfarenhet i styrelsen.

  -Grannsamverkan utvidgas / bredare omfång. Eventuellt återkommande på 2år i taget. Tas med till vidare utredning.
   
  -Bullerplank förskolan. Mikael Bladlund hade mer info som ska utvärderas
   
  -Bevakning av Valborgsfirande
  .Bevakning av Midsommarfirande
  -Bevakning av Sjögedagen
 14. Övrigt
  Lars-Åke Gustafson från kommunen skicka ett mail som lyder:

  Till byalag, utvecklingsgrupper och andra intresserade medborgare på landsbygden – NY FACEBOOKSIDA – Vi som bryr oss om landsbygden i Linköping

Hej,

Vill informera om att Landsbygdsgruppen i Linköping har lagts ner.

En arbetsmodell som kommer att fylla upp tomrummet är arbete med ”utskott för medborgardialog.” Fyra sådan finns idag på landsbygden och motsvarar i stort sett de gamla geografiska utskotten. Dessa är Vreta kloster, Åkerbo, Vårdnäs och Valkebo (tidigare Väst). Sju politiker i vart och ett av dem förväntas nu tillsammans med tjänstepersoner anordna olika former av medborgardialoger. Landsbygdsgruppens ledamöter tyckte emellertid inte att detta var till fylles utan vill även utveckla andra, nya arbetsmetoder för att bygga nätverk och utveckla dialog och kunskapsutbyte mellan boende, verksamheter och byalag, bygde- och utvecklingsgrupper och föreningar på landsbygden sins emellan och mellan dessa och kommunen (Byalag, bygde- och utvecklingsgrupper kommer att kallas till särskilt möte i höst).

Mot bakgrund av detta tog två ledamöter i gruppen, Ylva Fries Waalkens och Karina Joelsson initiativ och bildade en sluten Facebookgrupp med rubriken ”Vi som bryr oss om landsbygden i Linköping”. Den återfinns på adressen https://www.facebook.com/groups/818720701808543/about/ eller sökes fram på ”grupper” i Facebook.

Sidan roddas helt av initiativtagarna själva. Förutom boende så är intresserade tjänstepersoner och politiker välkomna att söka medlemskap. Men var och en godkänns individuellt och ansvarar själv för sina inlägg, att god ton används och att det blir en konstruktiv och trevlig debatt.

Välkomna att söka medlemskap och göra inlägg i gruppen!” hälsar Ylva och Karina.

Styrelsen tycker att detta är av vikt för kommande kontakter.
Att gå med både som privatperson och självklart styrelsen ses som enbart fördel inför framtiden

 1. Mötets avslutande.

  Ordföranden förklarade mötet avslutat.


  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  Michael Fredriksson, ordförande och sekreterare.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  Solveig Velin, justerare