IMG_3950.jpg

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SJÖGESTAD BYALAG FÖR VERKSAMHETSÅRET 2016-17

Byalaget har under året varit aktivt inom flera områden och haft kontakter med bl a kommunen i olika frågor. Fem styrelsemöten har genomförts.

Styrelsen har under 2016 bestått av

Michael Fredriksson Ordförande
Gull-Britt Kindström Sekreterare
Jenny Eriksson Kassör
Jenny Derke Ledamot
Nils Ahlberg Suppleant 1
Fredrik Augustsson Suppleant 2
Michel Wijk Windahl Ledamot har avsagt sig uppdraget

Här redovisas styrelsens arbete under året.

1. Kommunmöte
Byalaget har med två representanter deltagit i möte som geografiska utskottet väst har kallat till. Tio politiker och tjänstemän från olika nämnder deltog. IK Sjöge deltog också tillsammans med Björkebergs IF och Ledbergs Hembygdsförening. Syftet var att få del av problem och möjligheter för föreningar/byalag på landsbygden. Angelägna punkter som vi tog upp var projektering av ett promenadstråk, bussförbindelser, nybyggnation, drift och underhåll av samlingslokal och klubblokal med tillhörande fotbollsplan/isbana. Huvudsakligt råd var att söka olika former av bidrag för att i egen regi driva på utvecklingen i byn.

2. Sjögemagasinets samlingslokal
Byalaget har ett samverkansavtal med IK Sjöge gällande nedervåningen i Sjögemagasinet. Upprustning pågår. En arbetsgrupp bestående av IK Sjöge, SBWS och byalaget har bildats i syfte att driva arbetet med drift och underhåll av hela byggnaden inkl samlingslokalen.

3. Promenadstråk
Ursprunglig plan har varit att skapa ett promenadstråk längs Lillån mellan Sjögestad by och Lunnevad. Detta har visat sig icke genomförbart. Styrelsen har tänkt vidare och delat upp planen i två etapper. Etapp 1 gäller promenadstråk från kyrkbron längs Lillån med avslut upp mot Lunnevadsvägen. Etapp 2 blir en senare fråga gällande möjlig sträckning fram till Lunnevad.
Två representanter för geografiska utskottet väst inbjöds i december för en promenad längs ån. Vårt förslag sågs som en möjlighet men igen verkar det vara så att vi måste hantera allt i egen regi. Vi har f n dialog med rätt kommuntjänsteman på samhällsbyggnadsnämnden. Hon är insatt i ärendet och verkar vilja agera.

4. Övrigt
- Sjögestad Fiber ekonomiska förenings projektgrupp har drivit arbetet med att få in fiber i våra hus. Grävarbetena är nu klara och fiberblåsning beräknas vara klar i mars 2017. Därefter ansvarar Utsikt för anslutning in i fastigheterna.
- Byalaget har varit huvudarrangör av det sedvanliga valborgsmässofirandet.
- Byalaget har som huvudansvarig genomfört det traditionella midsommarfirandet i Lunnevad. Samarbetet med Hembygdsföreningen och IK Sjöge fortsätter.
- Sjögedagen har genomförts för andra gången första söndagen i september i bra väder och med bra anslutning. Nu får den ses som en tradition som genomförs i samverkan med IK Sjöge.
- Leader Folkungaland är en EU-finansierad möjlighet till bidrag för utveckling av landsbygden. Byalaget har skrinlagt försöken att söka bidrag den vägen för t ex upprustning av Sjögemagasinets samlingslokal, eftersom det numera krävs 25-30 % egenfinansiering och då räknas in ideellt arbete.
- Busshållsplatsen ”Fältgatan” anser vi behöver breddas och gärna få en busskur. Byalaget har skickat en skrivelse till kommunen och bifogat foto av nuvarande hållplats med många skolbarn som illustration i syfte att få till en dialog.
- Kommunen har förelagt Barn- och ungdomsnämnden att vidta skyddsåtgärder mot tågbuller vid förskolan i byn senast 2016-12-31. Efter telefonkontakt har vi fått veta följande: Kommunen och Lejonfastigheter har kontakt med Trafikverket för att få ett grepp om NÄR i tiden det kan vara aktuellt för Trafikverket att sätta upp bullerskydd då det finns med i en åtgärdsplan. Hittills har de prioriterat bort Sjögestad då det finns andra sträckor som är värre utsatta och vi hamnar långt ner på prioritetslistan.
- Ansökan om bygdepeng har skickats in till Linköpings kommun. 6000 kr har erhållits. Ny ansökan är på gång för detta år.
- Hemsidan, www.sjögestad.se, uppdateras kontinuerligt av Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Sjögestadbladet fortsätter att ges ut kontinuerligt. Ansvarig utgivare är byalaget.

Sjögestad Byalag 2017-03-22

Gull-Britt Kindström
Sekreterare