DSC_0558.jpg

ÅRSMÖTE för Sjögestad Byalag 2024

 

Styrelsen för Sjögestad Byalag kallar härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2024. Mötet hålls i Sjögemagasinet söndag den 14:e april klockan 18. Alla som bor i Sjögestad med omnejd är välkomna.

 

Dagordning

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Årsmötets behöriga utlysande
 5. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 6. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Styrelsens proposition om stadgeändring gällande val av styrelseledamöter (Andra tagningen)
 9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 10. Fastställande av arbetsprogram för det kommande verksamhetsåret
 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 12. Val av revisorer
 13. Val av valberedning
 14. Övriga frågor
 15. Mötet avslutas