efhffbgd.jpg

Plats: Sjögemagasinet, Sjögestad
Tid: Måndag 29/4 2019, 19:00

Kallade: Samtliga medlemmar i Sjögestad Fiber

Det är dags för årets föreningsstämma. På dagordningen står, utöver dom vanliga punkterna, en punkt om att avsluta likvidationen av föreningen.

 

Mötespunkter

  • Mötesformalia

  • Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för styrelsen för perioden fram till föreningsstämman 2018-04-24

  • Likvidatorns slutredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för likvidatorn

  • Fastställande av likvidationen av Sjögestad Fiber ekonomisk förening

Jens Larsson, likvidator för Sjögestad Fiber Ekonomisk förening

Vid föreningsstämman 2018-04-26 beslutades att föreningen skall ansöka om likvidation hos bolagsverket med omedelbar verkan. 

Bolagsverket har nu godkännt Jens Larsson som likvidator och Jörgen Halén likvidatorssuppleant för föreningen. Likvidatorerna ersätter styrelsen.

https://www.allabolag.se/7696283246/sjogestad-fiber-ekonomisk-forening

Likvidatorerna har kallat på okända borgenärer i Post och inrikes tidningar.

https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikSokKungorelse.do?method=presenteraKungorelse&diarienummer_presentera=K301533%2F18

Hej!

Dags för lite fiberinfo samt en kort info från föreningsstämman som hölls  26e april i IK Sjöges klubblokal.

Aktuell projektstatus

Alla 63 fastigheter, som ingick i etapp 2, är färdiginstallerade under april 2017.

När det gäller markarbeten så återstår finåterställning av parkmark och de tomter där föreningen grävt. Även ca 50-60kvm asfalt skall återställas. Se mer nedan angående detta.

Markavtal skall kompletteras med karta över fiberdragningen och undertecknas av Utsikt Bredband samt en kopia återlämnas till fastighetsägarna.

Ekonomi

Vissa fördyringar har varit och föreningen har ca 40000kr kvar av grävavgifterna i kassan samt föreningsinsatser om 67000kr. Kommande kostnader uppskattas till ca 75000kr. De stora kostnaderna är bla finåterställning 25000kr, asfaltering 32000kr, markintrångsavgift till kommun 14000kr. Vi summerar till ca -35 000kr för etapp 2, dvs upptagna grävavgiften om 9000 kr räcker inte fullt ut. Föreningsstämman beslutade att styrelsen får nyttja föreningsinsatserna för att täcka kommande kostnader.

Etapp 3

Vi behöver intresserade för att driva etapp 3 utanför Sjögestad by. David Larsson i Brok driver ett avloppsprojekt från Stora Prästtorp ner till Brok som de söker bidrag för. De planerar även för fiber för den delen samt fiber för Lunnevad. Föreningen behöver intresserade för att driva fiberprojektet norr om järnvägen och upp till Sålla etc! Om ingen tar upp det delprojektet så kommer föreningen att avvecklas under hösten.

Föreningsstämman

Sittande styrelse återvaldes och fortsätter ett år till. Projektstatus och ekonomi enligt ovan.

Föreningsstämman beslutade att vi beställer finåterställning av Tjällmo samt vi utnyttjar insatsen i den föreningen (1000kr / fastighet) för att täcka kommande kostnader.

Markåterställning

Finåterställning av föreningsgrävda delar är beställt av Tjällmo grävmaskiner och de startar onsdag 31 maj. Asfaltsåterställning är beställd av Peab asfalt och beräknas genomföras under maj/juni.

Aktivera bredband via fiber

För de som ännu inte aktiverad sitt nya bredband så kan ni kolla in de olika tjänsterna och aktuella leverantörserbjudanden på https://www.utsikt.se/utbud/privatpersoner/

Har ni bundet ADSL abonnemang så kolla med leverantören så kan ni nog byta till abonnemang via fiber utan kostnad!

 

 // Fibergänget,

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jörgen 0721-809078, Jens 0707-980530 http://www.sjögestad.se/fiber

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Sjögestad Fiber Ekonomisk förening

Plats:          Sjögemagasinet, Sjögestad
Tid:             Torsdag 26/4 2018, 19:00
Kallade:       Samtliga medlemmar med inbetald insats

Det är dags för årets ordinarie föreningsstämma. Med lite tur är det den
sista. På dagordningen står, utöver dom vanliga punkterna, en punkt om
att avveckla föreningen.

Mötespunkter
* Mötesformalia
* Årsredovisning, revisionsberättelse, ansvarsfrihet för styrelsen för 2017
* Val av styrelse och övriga funktionärer
* Förslag om likvidation av den ekonomiska föreningen samt förslag till likvidator

/styrelsen

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Sjögestad Fiber Ekonomisk förening

Plats:          IK Sjöges klubblokal, Sjögestad
Tid:            Onsdag 26/4 2017, 19:00

Det är dags för årets föreningsstämma i fiberföreningen. Dom flesta har nu fått sin anslutning färdigställd och projektet skall summeras.

Det finns också ett par mycket viktiga frågor som
behöver avhandlas. Din närvaro är önskvärd!

Projektet har under senaste halvåret drabbats av en del ökade och tidigare okända kostnader. De inbetalda grävavgifterna täcker inte riktigt alla kvarvarande återställningsarbeten (gräsytor och asfalt). Insatserna finns fortfarande kvar. Olika förslag på lösningar kommer att diskuteras.

Dagordning enligt stadgarna:

1.      Val av ordförande vid föreningsstämman samt protokollförare
2.      Godkännande av röstlängden
3.      Val av en eller två justeringsmän
4.      Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
5.      Fastställande av dagordningen
6.      Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
7.      Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
8.      Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9.      Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
10.     Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11.     Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som
        ska väljas
12.     Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
13.     Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
14.     Val av valberedning
15.     Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag
        eller föreningens stadgar
16.     Övriga frågor

/styrelsen