dagis1.jpg

Vid föreningsstämman 2018-04-26 beslutades att föreningen skall ansöka om likvidation hos bolagsverket med omedelbar verkan. 

Bolagsverket har nu godkännt Jens Larsson som likvidator och Jörgen Halén likvidatorssuppleant för föreningen. Likvidatorerna ersätter styrelsen.

https://www.allabolag.se/7696283246/sjogestad-fiber-ekonomisk-forening

Likvidatorerna har kallat på okända borgenärer i Post och inrikes tidningar.

https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikSokKungorelse.do?method=presenteraKungorelse&diarienummer_presentera=K301533%2F18