Protokoll från Sjögestads byalags årsmöte för verksamhetsåret 2019-2020
2020-03-23 Plats Puben Sjögemagasinet 

Närvarande: Camilla Landberg, Ewa Wallgren, Marie Bertholdsson, Jonny Bertholdsson, Jan-Erik Johansson, Birgitta Fridh, David Lundström, Malin Nord och Roger Friden. 

 1. Mötets öppnande. 

Byalagets ordförande Camilla Landberg hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 1. Mötets behöriga utlysande Godkändes av närvarande 

 

3.Fastställande av dagordning  Efter tillägg av punkt 8A godkändes dagordningen

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare Sittande ordförande och sekreterare valdes 

 

 1. Val av justerare 

Årsmötet beslutade välja Birgitta Fridh att justera protokollet 

 1. Verksamhetsberättelse 

Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen och den lades till handlingarna 

 1. Ekonomisk redovisning 

Ekonomisk redovisning gjordes av kassören. 

 1. Revisionsberättelse 

Revisor Jan-Erik Johansson läste upp revisionsberättelsen.

 

8A. Ansvarsfrihet till styrelsen.
      Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

 1. Val av ledamöter för 2 år

Ordinarie ledamot: Mikael Bladlund            omval 

                              David Lundström            nyval
Suppleant:             Malin Norr                      nyval
                              Roger Fridén nyval

 1. Val av 1 (av 2) revisor på 2 år.
    Birgitta Fridh                          nyval
     
 2.  Val av valberedning 2 år.

Jonny Bertholdsson  omval 

 1. Behandling av inkomna motioner 

Motion inkom 2018 från Jens Larsson om en sammanslagning av IK Sjöge och Byalaget 

Kent Kindström har gjort en undersökning hur man skall förfara i detta ärende. Prospektet finnes i arkiv. 

Inget ställningstagande till detta ännu. Kallande till möte i frågan längre fram. 

Jörgen Halén presenterade en genomgång av undersökningen. 

 1. Denna punkt struken, ej relevant för årsmötet. 
 2. Övriga frågor 

Diskuterades om hjälpinsatser pga. Coronapandemin. Innevånarna i byn skall kunna 

ringa och be om hjälp att ex.vis handla mat och mediciner. Telefonkedja startas. 

Anslag sätts upp på anslagstavlorna 

Sammankalla ett möte med Valkebo utskott för medborgardialog, för att etablera en kontakt gällande frågor som berör Sjögestad. 

 

 1. Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat 

 

Camilla Landberg Ewa Wallgren Birgitta Fridh
Ordförande Sekreterare Juseringsman