IMG_3950.jpg

ÅRSMÖTE

Onsdag 10/3 kl 19.00

Coronasäkert digitalt möte

 

Möteslänk publiceras på www.iksjoge.se samt mailas till er om ni anmäler er med epost till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Möteshandlingar publiceras en vecka innan mötet på www.iksjoge.se

 

Digital möteslänk:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDdjMDNiN2YtMTg5Yy00YTI3LThmNjAtMTFlMzNmOWJkYzVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2281210fa4-862d-4076-8aaf-e504b2cdd263%22%2c%22Oid%22%3a%223d1a8750-af9a-49f3-8f4a-5be0d3525398%22%7d

Välkomna att delta önskar // Styrelsen IK Sjöge

Föredragningslista

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 2. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

 3. Fastställande av röstlängd för mötet

 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

 5. Fastställande av föredragningslista

 6. Verksamhets- och ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 2020

 7. Revisorernas berättelse

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

 9. Fastställande av medlemsavgifter

 10. Budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021

 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

 12. Val av:

  1. föreningens ordförande (1 år)

  2. halva antalet ledamöter (2 - 4st) (2 år) 

  3. en suppleant i styrelsen (1 år ej obligatoriskt)

  4. två revisorer jämte suppleanter (1 år)

  5. tre personer till valberedning varav en utses till ordförande (1 år)

  6. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud

 13. Övriga frågor som anmälts under punkt 5.

 

Föreningen IK Sjöge bygger på ideella krafter!

 

Är ni intresserade eller känner någon som kan hjälpa till i föreningen och/eller delta i styrelsensarbete, kontakta gärna valberedningens ordförande, Jens Larsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 070-7980530