juni-2015.jpg

Det grävs och det borras i åkern söder om Sjögestad så vad sysslar de med?

Sjögestad får sitt kommunala dricksvatten från Linköping, via Vikingstad, under Lillån och längs åpromenaden. Vid Vikdalen utanför Sjögestad så finns en byggnad i rött tegel. Det är en tryckhöjningsstation där tre ominstallerade vattenpumpar höjer vattentrycket och matar vidare ner till Gällstad-Lundby och vidare ner till Nykil. Under stationen finns en ca 200 kbm stor vattenreservoar för att utjämna förbrukningen och vid ett ledningsbrott mellan Vikingstad och Sjögestad så skulle Sjögestad kunna få sitt vatten denna väg mha backmatning.

Så vattentrycket har stundtals upplevts som lågt vid bla Lunnevads folkhögskola och då vattenförbrukning har de senaste åren ökat nere i bla Nykil så behöver den nuvarande vattenledningen förstärkas. Så ytterligre en 100mm vattenledning installeras nu mellan Sjögestad och ner till Per Nilssons gård Lilla Tollstad ca 500 m söder om Sjögestad där Lunnevads folkhögskola ansluter. På detta sätt avlastas den befintliga Nykilledningen med ett hundra personers vattenförbrukning då Lunnevad får en dedicerad vattenledning med bättre vattentryck.

Arbetet görs i huvudsak mha styrd borrning i avsnitt om 240-280m.

 

2021 vatten Nykil1'

Borraggregatet som kan styra borren två meter under marken.

 

2021 vatten Nykil2

Ulrika 30km och 30km/h. Ute på åkern den observatör som mäter vart borren befinner sig. 

 

ÅRSMÖTE

Onsdag 10/3 kl 19.00

Coronasäkert digitalt möte

 

Möteslänk publiceras på www.iksjoge.se samt mailas till er om ni anmäler er med epost till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Möteshandlingar publiceras en vecka innan mötet på www.iksjoge.se

 

Digital möteslänk:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDdjMDNiN2YtMTg5Yy00YTI3LThmNjAtMTFlMzNmOWJkYzVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2281210fa4-862d-4076-8aaf-e504b2cdd263%22%2c%22Oid%22%3a%223d1a8750-af9a-49f3-8f4a-5be0d3525398%22%7d

Välkomna att delta önskar // Styrelsen IK Sjöge

Föredragningslista

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 2. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

 3. Fastställande av röstlängd för mötet

 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

 5. Fastställande av föredragningslista

 6. Verksamhets- och ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 2020

 7. Revisorernas berättelse

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

 9. Fastställande av medlemsavgifter

 10. Budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021

 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

 12. Val av:

  1. föreningens ordförande (1 år)

  2. halva antalet ledamöter (2 - 4st) (2 år) 

  3. en suppleant i styrelsen (1 år ej obligatoriskt)

  4. två revisorer jämte suppleanter (1 år)

  5. tre personer till valberedning varav en utses till ordförande (1 år)

  6. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud

 13. Övriga frågor som anmälts under punkt 5.

 

Föreningen IK Sjöge bygger på ideella krafter!

 

Är ni intresserade eller känner någon som kan hjälpa till i föreningen och/eller delta i styrelsensarbete, kontakta gärna valberedningens ordförande, Jens Larsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 070-7980530

På uppmaning av Sjögestad byalag har Linköpings kommun genomfört en trafikmätningen mha mätslangar under Oktober 2020. Mätningen genomfördes på Lunnevadsvägen mellan korsningen Lillågatan och Alorpsgatan.

Resultat från trafikmätningen i oktober 2020:

 • Trafikmätningen utfördes under en vecka och totalt passerade 2 222 fordon, vilket ger ett snitt på 317 fordon per dygn.
 • Andelen tung trafik stod för 13 procent, dvs knappt 40 passerande fordon per dygn, dvs buss inkl. skolbuss, ”matbilen” till förskolan och andra varuleveranser. Tänk på att de ofta gör en tur- och returresa, dvs samma fordon passerar två gånger under en ganska kort tidsperiod.
 • Medelhastigheten var 33 km/h.
 • 15-percentilen var 27 km/h och 85-percentilen var 40 km/h.
 • Antal hastighetsöverträdelser var 62 procent och medelöverträdelsen var 37 km/h.

Kommentar: Det är svårt för många att hålla under 30 km/h (62 % som körde över 30 km/h). Dock är 85-percentilen relativt låg (40 km/h), men det kan inte motiveras av att det är ok att anstränga sig att hålla under 30 km/h. Tyvärr så särredovisas inte ut hastigheterna för tunga fordon i mätdatat, vilket hade varit intressant eftersom många upplever att framförallt kollektivtrafikbussen kör för fort.

Sammanställt av
Jenny Eriksson, Lunnevadsvägen 4, Utredare trafiksäkerhet på VTI (statens väg och transportforskningsinstitut)

Efter ett par dagars idogt spolande så är isbanan nu fullt åkbar.

För senaste tid för spolning se hemsidan www.iksjoge.se

Isbana åkare1

Isbana akare2

Belysningen tänds med strömbrytaren vid garagedörrren.

 

Har du möjlighet att hjälpa till med att skotta och spola hör av dig till:

Mattias Laitamaa, Lillågatan 1, 0738-000560

Jörgen Halén, Lunnevadsvägen 4, 0721-809078

 

Starten av vårens pingisskola och träningar är förskjutna och startar preliminärt torsdagen den 28 januari om ej annan anslås på www.iksjoge.se

2020 01 05 Pingisskola våren 2021

Underkategorier